Guru Shishyaru Review By Kairam Vaashi | Sharan | Nishvika Naidu | Suresh Heblikar | FC South

Kairam Vaashi's review of Guru Shishyaru

Here's Kairam Vaashi's review of Guru Shishyaru directed by Jadesh Kumar Hampi starring Sharan, Nishvika Naidu, Suresh Heblikar, Apurva Kasaravalli.

Related Stories

No stories found.
www.filmcompanion.in