Godhi Banna Sadharana Mykattu (Kannada: Õ_ë__ÑÓÕ_ë__Ñ_Õ_ë_ë_Õ_ë_돠Õ_ë_ëÎÕ_ë_ë£Õ_ë_ëÕ_ë_룠Õ_ë_ëôÕ_ë_ë_Õ_ë_ë_Õ_ë_ë_Õ_ë_ëÕ_ë_룠Õ_ë_ëåÕ_ë_¾Õ_ë__Ñ¢Õ_ë_ôÕ_ë_ëÕ_ë_ôÕ_ë_ë, Wheatish Complexion Average Build), the 2016 Kannada drama by debutant director Hemanth Rao, is a story of a man in search of his missing father.

Ananth Nag plays Venkob Rao, the missing father, a man in his late 50s who suffers from Alzheimer’s. Shiva, the estranged son played by Rakshit Shetty, begins looking for his father reluctantly, with the help of doctor Sahana (Sruthi Hariharan). Due to an unexpected turn of events, Venkob gets entangled with a killer. The filmmaker uses the trope of Alzheimer’s disease to describe this search.

Godhi Banna Sadharana Mykattu was praised by critics and the audience alike, due of its competent cast and invigorating music score by Charan Raj. Made on a shoestring budget of Õ¢_Ñ_ë_4.2 crore, the film was a commercial and critical hit, bagging Õ¢_Ñ_ë_12–15 crore at the box office. It was nominated for (and won) several awards at Filmfare Awards South 2017.

Subscribe now to our newsletter